baseline_policy_black_36dp.png

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Specify s.r.o.

1.    Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Rámcovej kúpnej zmluvy, ako aj čiastkových kúpnych zmlúv  uzatváraných na ich podklade medzi spoločnosťou

Specify s.r.o., Špitálska 53, 81101 Bratislava, IČO:43934749 a ich zmluvnými partnermi.

Podpisom všeobecných obchodných podmienok kupujúci potvrdzuje, že si ich obsah riadne prečítal, že mu rozumie a bez výhrad s nimi súhlasí.

2.     Cena a platobné podmienky

2.1.    Kúpna cena bude kupujúcim hradená pred dodaním tovaru, a to na základe faktúry vystavenej predávajúcim v elektronickom systéme predávajúceho, platbou cez elektronické bankovníctvo, platobnou kartou, platobnou bránou, alebo bankovým prevodom.

2.2. Právo fakturovať vzniká predávajúcemu dňom splnenia povinnosti dodať tovar. Ak vráti kupujúci faktúru pre chyby v jej obsahu alebo forme, nie je tým dotknutá povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu v deň splatnosti vrátenej faktúry, iba ak  dôvod vrátenia faktúry spočíva v chybnom údaji o splatnosti faktúry. V prípade, že bude zo strany kupujúceho vrátená faktúra neoprávnene a kupujúci sa dostane do omeškania s úhradou kúpnej ceny podľa neoprávnene vrátenej faktúry, je povinný predávajúcemu uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05%  z kúpnej ceny tovaru denne za každý deň omeškania.  

2.3. Všetky platby budú bez akýchkoľvek zrážok vykonávané kupujúcim bezhotovostne prevodom finančných prostriedkov na účet predávajúceho, ak sa nedohodnú zmluvné strany inak. V prípade čiastkových dodávok budú platby vykonávané v súlade s objemom čiastkových dodávok.

2.4.  Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu, do 3 pracovných dní od vytvorenia platnej objednávky v elektronickom systéme predávajúceho, na základe vyúčtovania faktúry, vystavenej pri objednávke kupujúcemu cez elektronický objednávkový systém www.krasnyinterier.sk. Každá objednávka má unikátny textový reťazec, preto, ak kupujúci vytvoril v omyle alebo chybou technických prostriedkov viacero objednávok, právo na úhradu sumy predávajúcemu, na základe vystavenej faktúry z elektronického systému od kupujúceho je tým nedotknuté.

2.5.   Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom, kedy je čiastka pripísaná na účet predávajúceho. Predĺženie splatnosti je možné len dohodou zmluvných strán, a to v písomnej forme, inak je táto neplatná. Pri nedodržaní podmienok na úhradu za objednávku do 3 pracovných dní, v zmysle bodu 2.4. má právo predávajúci takúto objednávku zrušiť bez udania ďalšieho dôvodu. Deň úhrady kúpnej ceny predávajúcemu, je zároveň dňom započatia procesu vybavenia objednávky predávajúcim, t.j. prijatia objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo 3 pracovných dní na vybavenie materiálno technického zabezpečenia v procese vybavovania objendávky po dni od jej prijatia. Tento čas sa môže v závislosti od komplikovanosti tovaru alebo iných okolností ako je vplyv vyššej moci predĺžiť, avšak v takom prípade o situácii predávajúci formou elektronických správ informuje kupujúceho. Predávajúci informuje kupujúceho pravidlene zmenou stavu jeho objednávky cez elektronický systém, ktorý je kupujúcemu doručovaný ako správa elektronickej pošty mailom na adresu, ktorú kupujúci zadal pri objednávke, prípadne telefonicky na číslo uvedené v objednávke kupujúceho. V prípade omeškania vybavenia objednávky predávajúcim z objektívnych príčin, ktoré nie sú v jeho kompetencii ich ovplyvniť alebo vplyvom vyššej moci, neberie predávajúci na vedomie právo kupujúceho na odstúpenie od zmluvy v procese vybavovania objednávky, ani náklady kupujúceho s tým spojené.

2.6. V prípade oneskorenej platby  kupujúceho je predávajúci oprávnený pozastaviť voči kupujúcemu akékoľvek svoje ďalšie dodávky. Predávajúci je tiež oprávnený predĺžiť dodaciu lehotu u iných existujúcich dodávok kupujúcemu, a to až do doby, kedy poskytne predávajúcemu príslušné peňažné plnenie.

2.7. Ak je kupujúci v úpadku alebo ak mu hrozí konkurz v zmysle platných právnych predpisov upravujúcich úpadok dlžníka (insolvencii), je povinný o tom bez omeškania písomne informovať predávajúceho.

2.8. Pri objednávkach tovaru vyrobených na objednávku kupujúceho, je nutné vykonať platbu za tovar vopred. V prípade zrušenia takejto objednávky, v priebehu jej vybavenia, si predávajúci účtuje storno poplatok vo výške 100% z celkovej sumy objednávky.

 

3.     Výhrada vlastníckeho práva

3.1. Vlastnícke práva k dodanému a riadne prebranému tovaru prechádzajú na kupujúceho okamihom úplného zaplatenia celej kúpnej ceny v súlade s ustanovením § 445 Obchodného zákonníka. Kupujúci sa zaväzuje vykonať všetky nutné opatrenia k ochrane vlastníctva predávajúceho.

3.2.  Do doby nadobudnutia vlastníckeho práva k dodanému tovaru nie je kupujúci oprávnený tovar spracovať (zapracovať) alebo pretvoriť. Ak poruší kupujúci tento zákaz, môže na jeho strane vzniknúť trestná zodpovednosť. 

4.     Dodacie podmienky

4.1.  Predávajúci je oprávnený dodať kupujúcemu tovar v niekoľkých čiastkových dodávkach; dodanie tovaru alebo jeho časti predávajúci prerokuje s kupujúcim.

4.2. Ak si neprevezme kupujúci od predávajúceho tovar v dojednanom dodacom termíne, má sa za to, že predávajúci splnil svoju povinnosť tovar dodať okamihom, kedy je tovar daný k dispozícii kupujúcemu a ten si ho v rozpore so svojimi povinnosťami neprevezme.

4.3.  Ak sa na tom dohodnú zmluvné strany, môže predávajúci poveriť na základe písomnej plnej moci kupujúceho k odobraniu objednaného tovaru u tretej osoby. V takom prípade sa kupujúci zaväzuje dodať najneskôr do 7 dní od odobratia tovaru od tretej osoby predávajúcemu príslušné dodacie listy osvedčujúce túto skutočnosť.

4.4.   Ak dochádza k dodaniu tovaru kupujúcemu treťou osobou na základe splnomocnenia podľa ust. čl. 4.3. týchto všeobecných obchodných podmienok, predávajúci splnil svoju povinnosť tovar dodať uplynutím dňa, ktoré bol ako termín dodania tovaru zmluvnými stranami dohodnutý, ibaže kupujúci predávajúcemu do troch dní odo dňa dohodnutého dodania tovaru oznámi, že tovar od tretej osoby neodobral, pretože trpel zjavnými chybami, či z dôvodu, že mu tretia osoba odmietla tovar vydať. Ak je kupujúcim a predávajúcim dohodnutá preprava tovaru, predávajúci splní svoju povinnosť tovar dodať jeho predaním prvému dopravcovi. 

4.5.  Kupujúci môže splnomocniť oprávnenú osobu na prevzatie tovaru. V prípade zmeny oprávnenej osoby k prevzatiu tovaru oznámi kupujúci písomne predávajúcemu aspoň dva dni pred termínom dodania tovaru alebo jeho časti:

a)       mená, telefónne čísla a pracovné zaradenie zamestnancov kupujúceho, ktorí sú oprávnení menom kupujúceho tovar prevziať, alebo

b)       obchodné meno, IČO a sídlo obchodného partnera kupujúceho, ktorého kupujúci výslovne poveril prevzatím tovaru, alebo

c)       meno, telefónne číslo a bydlisko splnomocnenca kupujúceho, ktorého kupujúci výslovne poveril prevzatím tovaru

4.6. Prevzatie tovaru sú kupujúci alebo ním poverená osoba povinní potvrdiť na dodacom liste predávajúceho; vedľa podpisu osoby, ktorá tovar prevzala, musí byť vypísané jej meno, dátum narodenia, číslo dokladu totožnosti, pracovné zaradenie u kupujúceho či vzťah ku kupujúcemu a uvedený dátum prevzatia tovaru.  

4.7.   Kupujúci je povinný dodaný tovar skontrolovať. V prípade, že kupujúci nebude reklamovať dodanie menšieho množstva tovaru, ako bolo dohodnuté v zmluve, elektronickej objednávke a to v lehote do 2 dní odo dňa prevzatia tovaru, platí, že tovar bol dodaný v požadovanom množstve.

4.8.   Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu pre dodanie tovaru kupujúcemu, predovšetkým tovaru vyrobeného na objednávku, tovaru zo zahraničia, tovaru personalizovaného podľa požiadaviek kupujúceho, podľa aktuálnej dostupnosti tovaru, bez možnosti náhrady za toto omeškanie, resp. zdržanie pri dodaní.
O dodacej lehote v omeškaní, resp. zdržaní, bude predávajúci kupujúceho priebežne informovať, resp. ho na tento fakt upozorní, ešte pred potvrdením prijatia objednávky predávajúcim, čo však nie je záväzné.

5.     Záručné podmienky a reklamácia tovaru

5.1.    Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar bude mať po dobu 24 mesiacov počnúc dňom jeho prevzatia kupujúcim vlastnosti vyplývajúce z účelu jeho použitia, ak bude používať spôsobom obvyklým či ustanoveným.

5.2.   Kupujúci sa zaväzuje pri prevzatí tovaru vykonať jeho kontrolu a po stránke kvalitatívnej tovar prezrieť alebo zariadiť jeho odbornú prehliadku podľa možnosti čo najskôr, najneskôr však do 3dní po jeho prevzatí od predávajúceho.

5.3.   Všetky nároky kupujúceho z titulu zodpovednosti predávajúceho za zjavné vady tovaru, najmä za vady spôsobené chybným balením, ak za ne zodpovedá predávajúci, a za vady množstva, sortimentu, kompletnosti a nesprávneho označenia tovaru zaniknú, ak nebude písomná reklamácia formou reklamačného protokolu zaslaná elektronickou poštou kupujúceho doručená predávajúcemu do schránky elektronickej pošty: info@krasnyinterier.sk do troch pracovných dní odo dňa, keď tovar bol prevzatý kupujúcim, alebo niektorou z osôb k tomuto splnomocnených. Nároky z vád skrytých je kupujúci oprávnený u predávajúceho uplatniť počas záručnej doby, a to bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do 3 pracovných dní od ich zistenia.

Reklamačný protokol je dostupný TU

5.4.  Nároky z vád je kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho buď osobne spísaním reklamačného protokolu u predávajúceho alebo písomne formou doporučeného listu. Písomná reklamácia musí obsahovať presný popis chyby, odkaz na číslo dodacieho listu a objednávacie číslo týkajúce sa reklamovaného tovaru.

5.5. Vady, ktoré sa na tovare vyskytnú v záručnej dobe, sa predávajúci zaväzuje odstrániť najneskôr do 30 dní odo dňa, v ktorom mu bude doručená písomná reklamácia vady, ak nebude reklamácia považovaná za neoprávnenú (pozri článok 5.6). Predávajúci si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia poskytnúť kupujúcemu za chybný tovar bezchybný. Lehota na odstránenie vád začne plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola písomná reklamácia predávajúcemu doručená.

5.6.  Ak je dôvodom reklamácie vada, ktorú spôsobil kupujúci nevhodným spôsobom použitia, uskladnenia, či iným chybným nakladaním s tovarom, za ktorú nenesie zodpovednosť predávajúci, potom má predávajúci právo takúto reklamáciu neuznať a ako neoprávnenú túto v lehote uvedenej v článku 5.5 odmietnuť.

5.7.  Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@krasnyinterier.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

5.8.  Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

5.9.  Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

6.     Sankcie a zmluvné pokuty

6.1.     Keď sa ocitne kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny, má predávajúci právo požadovať od kupujúceho úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

6.2.     Ak trvá omeškanie kupujúceho s úhradou kúpnej ceny nad 200 € dlhšie ako 30 dní, je predávajúci oprávnený odovzdať vymáhanie pohľadávky advokátovi. Kupujúci je v prípade vymáhania pohľadávky advokátom povinný predávajúcemu zaplatiť sankčný poplatok vo výške 150 € plus DPH za spracovanie podkladov k písomnej výzve na úhradu dlžnej sumy a odoslania výzvy k úhrade dlžnej sumy kupujúcemu a za každý nasledujúci úkon právnej služby advokáta je povinný predávajúcemu zaplatiť sumu zodpovedajúcu mimozmluvnej odmene advokáta stanovené v závislosti na výške vymáhanej dlžnej sumy podľa vyhlášky č. 232/2010 Z.z. ktora sa mení a doplná vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.655/2004 Z.z. o odmenách advokátov a náhradách advokátovi za poskytovanie právnych služieb.

6.3.    Ak je kupujúcim a predávajúcim dohodnuté hradenie kúpnej ceny v splátkach, potom okamihom omeškania kupujúceho s úhradou hoci jedinej splátky sa stáva splatnou celá zatiaľ neuhradená suma, a to vrátane príslušenstva.

6.4.    Kupujúci je v prípade odmietnutia prevzatia tovaru alebo jeho časti z dôvodov, za ktorých vznik predávajúci nezodpovedá, povinný tomuto uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 50% z kúpnej ceny neprevzatého tovaru vrátane DPH.

6.5.  Ak nesplní kupujúci povinnosť v lehote 4 dní odo dňa odobratia tovaru od tretej osoby v zmysle 4.3. týchto všeobecných obchodných podmienok dodať predávajúcemu príslušné dodacie listy osvedčujúce prevzatie tovaru od tretej osoby, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu jednorázovú zmluvnú pokutu zodpovedajúcu výške dohodnutej kúpnej cene objednaného tovaru. Kupujúci podpisom týchto všeobecných obchodných podmienok potvrdzuje, že takýto spôsob na zabezpečenie splnenia jeho povinností považuje so zreteľom na riziká hroziace predávajúcemu pri tomto spôsobe dodávania tovaru za primeraný a vyvážený.

6.6.  Keď sa ocitne kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny dodávaného tovaru, potom je predávajúci oprávnený po dobu tohto omeškania kupujúceho zastaviť všetky ďalšie objednané dodávky tovaru, bez toho by to pre neho znamenalo porušenie zmluvných povinností.

6.7.    Ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny tovaru alebo jej časti, môže predávajúci vykonať zápočet vzájomných splatných i ešte nesplatných pohľadávok, a to peňažných i nepeňažných.

6.8.  Predávajúci i kupujúci sú oprávnení požadovať popri zmluvnej pokute nielen náhradu škody im spôsobenej porušením povinnosti druhej zmluvnej strany, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, ale domáhať sa aj náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu.

7.    Zrušenie Zmluvy

7.1   Zmluvné strany sú uzrozumené s tým, že za závažné porušenie kúpnej zmluvy sa považuje:

- nepotvrdenie prevzatia tovaru kupujúcim na dodacom liste predávajúceho

- nezaplatenie dohodnutej ceny za tovar v dohodnutej lehote

- nesplnenie informačnej povinnosti kupujúceho podľa článku 2.7. týchto Podmienok.

7.2. V prípade závažného porušenia kúpnej zmluvy jednou zo zmluvných strán má druhá zmluvná strana právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Odstúpenie musí byť písomné a odstupujúca strana je povinná v odstúpení uviesť dôvod, pre ktorý od kúpnej zmluvy odstupuje.

7.3. Za podstatné porušenie zmluvných povinností, pre ktoré je predávajúci pred aj po dodaní predávaného tovaru oprávnený jednostranne kúpnu zmluvu vypovedať sa považuje rozhodnutie o vstupe kupujúceho do likvidácie alebo začatie insolvenčného konania na majetok kupujúceho.

8.   Ostatné ustanovenia

8.1.   Kupujúci má povinnosť mlčanlivosti o všetkých, najmä potom obchodných, technických a organizačných údajoch o predávajúcom, ktoré sa dozvedel pri uzatváraní a realizácii kúpnych zmlúv na podklade Rámcovej kúpnej zmluvy.

8.2.  Povinnosť mlčanlivosti podľa tohto článku trvá aj po zániku právnych vzťahov z čiastkových kúpnych zmlúv a Rámcovej kúpnej zmluvy.

8.3.  Predávajúci je oprávnený započítať svoje splatné i doposiaľ nesplatené pohľadávky za kupujúcim vyplývajúce zo zmlúv proti pohľadávkam kupujúceho za predávajúcim.

8.4. Kupujúci berie na vedomie, že tovar má byť používaný v súlade s montážnymi, prevádzkovými, užívateľskými a prípadne tiež s úradne stanovenými podmienkami. V prípade škody vzniknutej porušením takýchto podmienok predávajúci za škodu nezodpovedá.

8.5. Ak dôjde u predávajúceho k udalosti, ktorá nastala nezávisle od jeho vôle (vyššia moc) a bráni mu v plnení zmluvných povinností a nemožno rozumne predpokladať, že predávajúci túto prekážku alebo jej následky bude schopný odvrátiť alebo prekonať a že by túto prekážku predvídal v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy, považuje sa táto udalosť za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť predávajúceho za nedodržanie zmluvných povinností.

Za prípad vyššej moci vylučujúce zodpovednosť sa najmä považujú ozbrojený konflikt, vojna, povstanie, útoky, štrajky, zemetrasenia, búrky, požiar, povodeň, prevádzkové nehody, poruchy strojov, výbuch, priemyselný konflikt, celkový alebo čiastočný štrajk u dodávateľov, poskytovateľov služieb, dopravcov , na pošte, vo verejných službách, atď. Po dobu existencie okolností vylučujúcich zodpovednosť neplynú lehoty na plnenie, a to ani vtedy, ak nastanú už v dobe omeškania predávajúceho so splnením jeho povinností.

9.   Riešenie sporov a rozhodcovská doložka

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek ich spory vzniknuté z Rámcovej zmluvy ako aj čiastkových kúpnych zmlúv na jej podklade uzatvorených alebo v súvislosti s nimi budú rozhodované rozhodcom v rozhodcovskom konaní podľa zák. č. 244/2002 Z.z., o rozhodcovskom konaní a o výkone rozhodcovských nálezov podľa Pravidiel rozhodcovského konania, vydaných Spolkom rozhodcov s.r.o., so sídlom Dúbravská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČ 44315821 (ďalej tiež len spolok) a zverejnených na internetovej adrese http://www.spolekrozhodcu.cz (ďalej tiež len "Pravidlá"). Rozhodca bude určený podľa Pravidiel správcom zoznamu rozhodcov. Kupujúci a Predávajúci vyhlasujú, že mali a majú možnosť zoznámiť sa s Pravidlami a tiež tak dôkladne pred podpisom týchto všeobecných zmluvných podmienok urobili.

10.   Odstúpenie od zmluvy

10.1. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ
V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list, alebo správa elektronickej pošty o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy spolu s formulárom odstúpenia od zmluvy si môžete stiahnuť TU.

Formulár odstúpenia od zmluvy zasielajte na adresu: info@krasnyinterier.sk

Predávajúci má povinnosť bezodkladne kontaktovať kupujúceho a informovať ho o spôsobe vrátenia tovaru. Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy a tovaru.

Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:

a) o poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

c) predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu, alebo email: info@krasnyinterier.sk predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti.Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. V prípade odstúpenia od darovaciej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú posudzované z tohto hľadiska samostatne.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.


10.2. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ
V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

Z dôvodu ochrany práv kupujúceho, ak je kupujúcim právnická osoba a bude požadovať vrátenie peňazí prostredníctvom preplatenia dobropisu v hotovosti, bude príslušná čiastka vyplatená iba osobám oprávneným konať za dotyčnú právnickú osobu, t.j. štatutárnemu orgánu alebo osobe, ktorá sa preukáže úradne overenou plnou mocou.

11.   Bezpečnosť a ochrana informácií a osobných údajov

Prevádzkovateľ e-shopu ako správca osobných údajov (ďalej len "Správca") týmto v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov ( ďalej len "Nariadenie"), informuje svojich zákazníkov (ďalej jednotlivo len "Subjekt údajov") o tom, že:

      1. Osobné údaje Subjektu údajov, ktoré budú Správcovi odovzdané pri odoslaní objednávky, budú spracované za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy a jej následného plnenia, a to vrátane vybavovania prípadných nárokov Subjektu údajov z chybného plnenia. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov Subjektu údajov je teda plnenie kúpnej zmluvy založené objednávkou Subjektu údajov a súčasne tiež plnenie zákonných povinností Správca podľa právnych predpisov upravujúcich práva a povinnosti v súvislosti s ochranou spotrebiteľa a vedením účtovníctva.     

      2. Dôvodom poskytnutie osobných údajov Subjektu údajov Správcovi je identifikácia zmluvných strán nevyhnutná pre uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy, čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné.

      3. Osobné údaje Subjektu údajov budú spracované po dobu, po ktorú je Správca povinný tieto údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, minimálne teda po dobu 5 rokov podľa zákona o účtovníctve alebo po dobu 10 rokov podľa zákona o DPH.

      4. Pri spracovaní osobných údajov Subjektu údajov nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.

      5. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov, ani neurčil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle Nariadenia. Osobné údaje Subjektu údajov, môžu byť na účely riadneho vybavenia objednávky poskytnuté poskytovateľmi zásielkových služieb zvolených Subjektom údajov a ďalej osobám, ktoré Správcovi poskytujú právne a účtovnícke služby v záujme zabezpečenia riadneho plnenia povinnosti stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje Subjektu údajov do tretej krajiny, medzinárodných organizácií, alebo iným, než vyššie uvedeným tretím osobám.

      6. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov ani neurčil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle Nariadenia. Osobné údaje Subjektu údajov môžu byť na účely riadneho vybavenia objednávky poskytnuté poskytovateľmi zásielkových služieb zvolenému Subjektom údajov, a ďalej osobám, ktoré Správcovi poskytujú právne a účtovnícke služby v záujme zabezpečenia riadneho plnenia povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje Subjektu údajov do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii alebo iným, než vyššie uvedeným tretím osobám.

       7. Dotknutá osoba má právo požadovať od Správca prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenia spracovania, a namietať voči spracovaniu, má právo na prenosnosť týchto údajov k inému správcovi, ako aj právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, ak má za to, že Správca pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s Nariadením.

12.    Záverečné ustanovenia

12.1. Zmeny zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim je možné vykonávať len písomnou formou, inak sú neplatné. Písomná forma je dodržaná v prípade zaslania návrhu dodatku zmluvy faxom a zároveň formou e-mailu a jeho prijatie rovnakou formou.

close

Nové konto

Máte už vytvorený účet?
Prihláste sa alebo Obnoviť heslo